บทบาทในฐานะหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ

บทบาทของTOKYO SKYTREEคือออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตัลภาคพื้นดิน

ข้อมูลโดยทั่วไปของTOKYO SKYTREE

ข้อมูลโดยทั่วไปของTOKYO SKYTREE

TOKYO SKYTREE มีบทบาทสำคัญในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลออกอากาศในภาคพื้นดิน อันที่จริงแล้วการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในพื้นที่คันโตได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมม 2003 แต่เนื่องจากการส่งสัญญาณนั้นได้รับผลกระทบจากตึกที่มีความสูงราว 200 เมตรซึ่งตั้งอยู่ในตัวมหานคร ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการใช้หอคอยแห่งใหม่นี้ในการส่งสัญญานที่ระดับความสูง 600 เมตร

หลังจากที่ได้ย้ายมาส่งสัญญาณที่หอคอยแห่งใหม่ที่ระดับความสูง 600 เมตรนี้ แล้ว พบว่าปริมาณการส่งสัญญาณโทรทัศน์ออกอากาศภาคพื้นดินได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า รวมถึงสามารถลดผลกระทบจากตึกสูงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และคาดว่าจะส่งสัญญาณออกอากาศไปยังเครื่องรับสัญญาณบนโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า "ONE SEG" ซึ่งได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2006 รวมถึงยังมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่เป็นหอคอยเตือนภัยพิบัติในยามที่เกิดภัยพิบัติอีกด้วย

และยังมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่เป็นหอคอยป้องกันภัยพิบัติในยามที่เกิดภัยพิบัติอีกด้วย