TOBU Free Wi-Fi

TOBU Free Wi-Fi Outline

TOBU Free Wi-Fi Outline

  • ผู้ที่ใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน *ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวที่สถานที่ใดก็ได้ที่ร่วมโครงการ และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก แต่ต้องลงทะเบียนใหม่เมื่อครบ 3 เดือน
  • ระยะเวลาที่เชื่อมต่อได้ใน 1 ครั้งและจำนวนครั้งที่เชื่อมต่อได้ใน 1 วันจะแตกต่างกันตามแต่ละสถานที่ กรุณาดูรายละเอียดจากหน้าแนะนำการเชื่อมต่อ

How to use

How to use

Precautions

Precautions

©TOKYO-SKYTREE