ข้อตกลงการใช้บริการ

โฮมเพจนี้ได้จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับTOBU RAILWAY CO.,LTD.และTOBU TOWER SKYTREE CO.,LTD.เป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าทั้งหลายได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับTOKYO SKYTREEอย่างลึกซึ้ง
ท่านที่ใช้บริการโฮมเพจนี้จะใช้งานบริการต่างๆของโฮมเพจภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้และยอมรับข้อตกลงการใช้บริการในการใช้บริการโฮมเพจนี้
เนื่องจากเนื้อหาของข้อตกลงการใช้บริการนี้อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในขณะทำการใช้งานโฮมเพจนี้กรุณายึดถือข้อตกลงการใช้บริการล่าสุดที่ได้ระบุไว้ในโฮมเพจนี้

ข้อที่ 1 ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ข้อตกลงการใช้บริการนี้มีเพื่อนำมาใช้กับการใช้งานทั้งหมดของโฮมเพจ"TOKYO SKYTREE OFFICIAL SITE" (https://www.tokyo-skytree.jp/)ซึ่งจัดทำโดยTOBU RAILWAY CO.,LTD.และTOBU TOWER SKYTREE CO.,LTD. (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าบริษัท)
 2. ผู้ใช้บริการซึ่งใช้บริการดังกล่าวข้างต้น(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ใช้บริการ)ได้ยอมรับเนื้อหาของข้อตกลงการใช้บริการนี้

ข้อที่ 2 ขอบเขตของข้อตกลงการใช้บริการนี้

 1. ประกาศคำสั่งในข้อที่4ซึ่งออกโดยบริษัทนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้
 2. ระเบียบในการใช้บริการต่างๆที่บริษัทกำหนดขึ้นอาทิระเบียบในการใช้งานต่างๆทุกอย่างที่กำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้และบริการแต่ละอย่างที่ขึ้นต้นด้วยข้อความ"กรุณาใช้งานด้วยความระมัดระวัง"หรือหัวข้ออื่นใดก็ตามถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการนี้

ข้อที่ 3 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้

 1. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อตลงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการบันทึกข้อมูลขึ้นบนโฮมเพจเว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและการระงับการให้บริการ

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มและระงับเนื้อหาการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อที่ 5 การยกเว้นความผิด

 1. บริษัทไม่รับรองความปลอดภัยความถูกต้องข้อเท็จจริงประโยชน์ของข้อมูลฯลฯของเนื้อหาของบริการและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริการ
 2. บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเกิดจากการใช้บริการ(รวมถึงความเสียหายอันมีสาเหตุจากปัญหาข้อพิพาทกับบุคคลอื่น)และไม่มีหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ข้อที่ 6 มาตรการในการรับผิดชอบด้วยตนเอง

 1. หากเกิดเหตุการณ์อาทิผู้ใช้บริการได้รับแจ้งให้ตอบคำถามหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลอื่น(ให้ยึดถือตามข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้โดยไม่คำนึงว่าเป็นชาวญี่ปุ่นหรือต่างชาติ)อันเนื่องจากการใช้บริการจะตัดสินให้ผู้ใช้บริการต้องแสดงความรับผิดชอบและจัดการค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 2. หากเกิดเหตุการณ์อาทิผู้ใช้บริการซึ่งประสงค์ที่จะสอบถามร้องขอหรือเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของบุคคลอื่นจะต้องแจ้งไปยังบุคคลดังกล่าวนั้นโดยตรงและมีผลให้ต้องแสดงความรับผิดชอบและจัดการค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 3. หากผู้ใช้บริการสร้างความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลอื่นอันเนื่องจากการใช้บริการ(รวมถึงกรณีของการสร้างความเสียหายแก่บริษัทและบุคคลอื่นอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดในข้อตกลงการใช้บริการนี้)ผู้ใช้บริการต้องแสดงความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายด้วยตนเอง

ข้อที่ 7 ห้ามใช้บริการนอกเหนือจากการใช้บริการส่วนบุคคล

 1. ผู้ใช้บริการไม่สามารใช้บริการโดยนำข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือถ้อยคำใด ๆ (ซึ่งต่อไปจะรวมกันเรียกว่า ข้อมูล) ที่ได้รับจากบริการ ไปดัดแปลง จำหน่าย หรือตีพิมพ์ ในขอบเขตที่เกินกว่าจะยอมรับได้เป็นการใช้ส่วนบุคคลตามกฏหมายลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
 2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถให้บุคคลที่สามกระทำการผิดกฏหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อที่ 8 ห้ามดำเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจ

 1. ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ หรือ ทำกิจกรรมแสวงกำไร และ วัตถุประสงค์ในลักษณะดังกว่าว (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า กิจกรรมเชิงธุรกิจ)
 2. หากทางบริษัทให้ความยินยอมเป็นกรณีพิเศษ สามารถทำกิจกรรมเชิงธุรกิจได้ในขอบเขตที่ผู้ใช้บริการได้รับการยินยอม โดยไม่ถือว่าผิดข้อตกลงข้างต้น

ข้อ 9 ข้อห้ามอื่น ๆ

ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้

 1. การกระทำอันละเมิด หรืออาจจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ของผู้เขียนท่านอื่นและบริษัท
 2. การกระทำอันละเมิด หรืออาจจะละเมิดทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว และสิทธิทางร่างกายของผู้อื่น
 3. การกระทำอันเป็นการเลือกปฏิบัติ หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือหมดความน่าเชื่อถือ
 4. การกระทำอันเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับอาชญกรรม เช่น การทุจริตหลอกลวง
 5. การแสดงหรือมอบ ภาพ หนังสือลามกอนาจาร การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือทารุณกรรมเด็ก
 6. การกระทำอันเกี่ยวกับการทำหรือนำไปสู่ธุรกิจลูกโซ่
 7. การดัดแปลงหรือลบข้อมูลที่สามารถใช้ในการเข้าถึงบริการของบริษัทหรือของผู้อื่น
 8. การแสร้งเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้บริการ
 9. การส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย และการกระทำอันสามารถมีผลต่อสภาพการรับข้อมูลของผู้อื่น
 10. การเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง หรือการกระทำในลักษณะที่คล้ายกันนี้ และการกระทำอันขัดกฏหมายการเลือกตั้ง
 11. การเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของผู้อื่น หรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกของบริการ (เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ที่บริษัทมีไว้เพื่อนำเสนอบริการ เครื่องมืออื่น ๆ หรือซอฟท์แวร์ก็ดี ให้ยึดถือตามข้อความดังต่อไปนี้เหมือนกัน) โดยไม่มีสิทธิอันชอบธรรม และการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อการใช้งานหรือการทำงานของสิ่งเหล่านั้น (รวมถึงการกระทำที่อาจส่งผลกระทบ)
 12. การลักลอบรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยพลการ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
 13. การกระทำอันขัดต่อกฏหมาย ข้อตกลงการใช้บริการ ศีลธรรมอันดีงาม (เช่น ขายบริการทางเพศ การใช้ความรุณแรง ทารุณกรรม ) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อต่าง ๆ ข้างต้น การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำการให้บริการ การกระทำอันทำลายชื่อเสียงของบริษัท และละเมิดทรัพย์สินของบริษัท และการกระทำที่ทำให้บริษัทหรือผู้อื่นเสียผลประโยชน์
 14. การสร้างลิงค์ไปยังข้อมูลที่เห็นว่าเป็นกระทำที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุข้างต้น (รวมถึงกรณีของการกระทำของบุคคลอื่นที่เข้าข่าย) ด้วยวัตถุประสงค์ที่เอื้อต่อการกระทำผิดดังกล่าว

ข้อที่ 10 ลิงค์โฮมเพจ

เกี่ยวกับโฮมเพจของเรานั้น ผู้ใช้บริการสามารถจัดทำลิงค์เพื่อเชื่อมไปยังท็อปเพจ (https://www.tokyo-skytree.jp/)แต่ห้ามแสดงหน้าเว็บไซต์ต้นกำเนิดไว้ในเฟรม เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์กรผู้ดำเนินการและแหล่งที่มา

ข้อที่ 11 การลบข้อมูล

เนื่องด้วยความจำเป็นในการดำเนินการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อที่ 12 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ "นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล" ที่กำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ก็ยังได้กำหนด "เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้งานในขณะที่มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริการที่จัดขึ้นโดยบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทของเรา จะมีการดำเนินงานตามแนวคิดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้น นโยบายการักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อที่ 13 การเตรียมการทางกฏหมาย

 1. การตีความ และการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือข้อมูลที่โพสไว้ และการใช้บริการ หากไม่มีข้อปฏิเสธไว้เป็นพิเศษจะยึดถือตามวิธีทางกฏหมายของญี่ปุ่น นอกจากนี้ หากมีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะให้อำนาจพิเศษแก่ศาลแขวงโตเกียวเป็นศาลในการตัดสินขั้นต้น
 2. ข้อความที่บันทึกนี้ มีผลบังคับทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

จบ
TOBU TOWER SKYTREE CO.,LTD.